Zdraví a mobilní telefonJako u všech „nových“ vynálezů, nelze jednoznačně říci, kde je pravda – zda mobilní telefony našemu zdraví škodí nebo nikoliv. Existuje již celá řada studií, které poukazují na nebezpečí elektromagnetického záření, žádná však doposud není jednoznačně prověřená a potvrzená.

Elektromagnetická radiace

Přestože jsme již uvedli, že není jednoznačně potvrzena její škodlivost, nelze toto riziko zcela přehlížet. O škodlivosti kouření se také mnoho století nevědělo… Vědci, kteří se zabývají studiem možné zdravotní škodlivosti mobilních telefonů, poukazují zejména na několik základních faktů. Elektromagnetické vlny mají údajně vliv na produkci hormonu melatoninu, který řídí naše biologické hodiny. Naruší se tedy naše vnímání času, u dětí může docházet i k zvýšenému výskytu poruch pozornosti, poruch chování, hyperaktivity. Elektromagnetické záření může mít vliv na kvalitu našeho spánku a schopnost soustředění. Dále prý může způsobovat poruchy nervového systému, deprese, stres, žaludeční nevolnosti i šedý zákal.

Riziko nejvyšší

Za nejzávažnější riziko, o kterém se také nejčastěji hovoří, lze považovat možnost, že dlouhodobé používání mobilních telefonů a vystavování se již výše zmíněné elektromagnetické radiaci, může mít vliv na vznik mozkových nádorů. Ani tato teorie však není nijak potvrzena ani vyvrácena. Protože však odborná i laická veřejnost nechce zbytečně riskovat, byly stanoveny závazné hygienické limity pro výrobce telefonních přístrojů, které mají možná rizika eliminovat. Např. v České republice platí již od roku 2000 nařízení vlády vycházející ze směrnice ICNIRP o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Ta stanoví nejvyšší přípustné hodnoty pro expozici elektrickým a magnetickým polím a elektromagnetickému záření. Tyto hodnoty jsou stanoveny tak nízko, aby absorbované elektromagnetické záření mohlo při telefonování vést maximálně k běžnému zahřátí tkáně v okolí ucha. Výrobci jsou přitom povinni uvádět hodnotu SAR, ze které je uživateli zcela zřejmé, kolik elektromagnetického záření konkrétní přístroj vydává.

Rizika potvrzená a jednoznačná

Mobilní telefon patří k předmětům denní potřeby, nosíme jej téměř neustále u sebe, v kabelce, v batohu, na opasku…, opakovaně jej bereme do ruky, přikládáme k tváři a k ústům. Všechny tyto skutečnosti vedou k tomu, že se jeho povrch stává ideálním živným polem pro celou řadu bakterií, které na něm žijí a množí se. Dokonce zde byli objeveni i zástupci tak nebezpečné bakterie, jakou je zlatý stafylokok. Bez časté a opakované desinfekce přístroje, která však často není úplně možná, je však jejich vymýcení nemožné. Jedinou obranou proti šíření bakteriálních infekcí může tak být používání pouze vlastního přístroje, který nebudeme nikomu půjčovat.

Telefon v autě

Nikoliv mobilní telefon sám o sobě, ale zejména nezodpovědný přístup některých jednotlivců k jeho používání, může vést k dalšímu závažnému riziku, kterým je narušení pozornosti při hovoru. Telefonování při řízení ovlivňuje pozornost řidiče více než požití alkoholu! Jeho reakce jsou až o 19% pomalejší než řidičů, kteří nechají svůj telefon v klidu, hůře sleduje situaci v okolí a nedodržuje bezpečnou vzdálenost. Řidičům automobilů proto používání mobilních telefonů za jízdy už ve většině zemí zákon přímo zakazuje.

Další závislost

Zvyšuje se procento lidí, pro které je život bez mobilního telefonu již zcela nepředstavitelný. Nikdy jej nevypínají, minimálně některým lidem jsou ochotni odpovídat v kteroukoliv denní či noční hodinu, telefonují a zasílají zprávy kdykoliv a kdekoliv, bez ohledu na to, zda je to společensky vhodné. Toto chování již je považováno za diagnózu s vlastním názvem – nomofóbie. Údajně ji má již každý druhý!